Všeobecné podmínky programu „Magistra Program více výhod“

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY MAGISTRA VĚRNOSTNÍHO PROGRAMU „MAGISTRA PROGRAM VÍCE VÝHOD“
s platností od 13.5.2019

dále jen „Podmínky

Článek 1: Úvodní ustanovení

1.1. Magistra Věrnostní program „Magistra Program více výhod“ provozuje společnost MAGISTRA a.s., IČO: 24801011, se sídlem Praha 2 – Nové Město, Karlovo náměstí 319/3, PSČ 120 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 16894 (dále jen „Magistra“).
1.2. Tyto Podmínky upravují práva a povinnosti vyplývající z členství v Magistra věrnostním programu „Magistra Program více výhod“ (dále jen „Magistra Program více výhod“), v rámci něhož je účastníkům vydávána věrnostní karta „Karta Více výhod“, provozovaného na lékárnách ze sítě Magistra lékárny, jejichž seznam je zveřejněn na internetové adrese: www.magistralekarny.cz (dále jen „Magistra lékárny“).

Článek 2: Vznik členství

2.1. Účastníkem Magistra Programu více výhod může být pouze plně svéprávná fyzická osoba starší 18-ti let jednající mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání (spotřebitel) která:
a) řádně vyplní registrační formulář alespoň v rozsahu povinných osobních údajů a udělí souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů a s těmito Podmínkami tím, že na registrační formulář připojí svůj vlastnoruční podpis, a odevzdá jej na Magistra lékárně, na které jí byl registrační formulář vydán. Získal-li spotřebitel registrační formulář jinak, odevzdá jej na Magistra lékárně dle svého výběru. Karta Více výhod se předává na Magistra lékárně po odevzdání registračního formuláře (dále jen „domovská lékárna“) nebo b) řádně alespoň v rozsahu povinných osobních údajů vyplní online registrační formulář na adrese: www.vicevyhod.cz, jehož součástí je i souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů a těmito Podmínkami a odešle prostřednictvím tlačítka Pokračovat společnosti Magistra. V případě úspěšného odeslání online registračního formuláře mu bude odeslán registrační kód na emailovou adresu, kterou vyplnil v online registračním formuláři, Tento kód si zájemce o účast uschová, a následně ho sdělí na své domovské Magistra lékárně, kterou v online registračním formuláři zájemce určil. Karta Více výhod bude připravena pro zájemce k převzetí a předání na jím určené Magistra lékárně zpravidla do 2 pracovních dní, nejpozději do týdne ode dne sdělení unikátního kódu domovské lékárně.
2.2. Členství v Magistra Programu více výhod vzniká zájemci (dále již „účastník“) okamžikem převzetí věrnostní karty „Karta Více výhod“ účastníkem na domovské lékárně (dále jen „registrace“).
2.3. Bezprostředně po registraci může být účastník prostřednictvím poskytnutého emailu nebo telefonu společností Magistra vyzván, aby potvrdil uvedené kontaktní údaje a v případě zájmu doplnil i další nepovinné údaje uvedené na registračním formuláři, které neposkytl.
2.4. Společnost Magistra si vyhrazuje právo rozhodovat s konečnou platností o registraci zájemců do Magistra Programu více výhod, jakož i jakýchkoli změnách registrace účastníků. Společnost Magistra je zejména oprávněna zamítnout žádost zájemce o účast v Magistra Programu více výhod, jakož i ukončit již vzniklé členství účastníka, popřípadě zamítnout žádost o změnu registrace, zejména v případě nepravdivých, neúplných nebo chybějících údajů v registračním či změnovém formuláři anebo při podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany zájemce/účastníka. V případě sporů týkajících se vzniku a existence členství v Magistra Programu více výhod rozhoduje s konečnou platností společnost Magistra.
2.5. Každá osoba může být registrována, tj. stát se účastníkem Magistra Programu více výhod pouze jednou, opakovaná (vícenásobná) registrace se nepřipouští. Na členství v Magistra Programu více výhod není právní nárok.
2.6. Účast v Magistra Programu více výhod je dobrovolná.
2.7. Na základě registrace společnost Magistra zřídí účastníku online uživatelský účet. Přístup do svého uživatelského účtu získá účastník na adrese www.vicevyhod.cz po zadání čísla jeho Magistra Karty více výhod a jím zvoleného hesla. Volbu hesla účastník provede v rámci prvého přihlášení do uživatelského účtu. Přístup do uživatelského účtu může podléhat dalšímu ověření ze strany společnosti Magistra. Účastník je oprávněn kdykoli po dobu členství v Magistra Programu více výhod své přístupové heslo do uživatelského účtu změnit. Uživatelský účet účastníka obsahuje přehled výhod a služeb poskytovaných účastníku Magistra Programu více výhod (tj. přehled aktuálních nabídek a cenových akcí pro držitele Karty více výhod, přehled osobních slevových kupónů účastníka, atd.). Dále v rámci uživatelského účtu může účastník provádět změnu vybraných údajů.

Článek 3: Členství v Magistra Programu více výhod

Obecná část

3.1. Účastník Magistra Programu více výhod potvrzuje, že se seznámil s jeho Podmínkami, souhlasí s nimi a zavazuje se je dodržovat.
3.2. Účastník se zavazuje každou změnu jeho údajů, které poskytl v rámci registračního formuláře, jakož i následně v průběhu účasti ve věrnostním programu, oznámit společnosti Magistra bez zbytečného odkladu přímo na domovské lékárně vyplněním a odevzdáním změnového formuláře (poskytován na každé z Magistra lékáren). Společnost Magistra nenese jakoukoli odpovědnost za škodu vzniklou účastníku z důvodu chyb, popřípadě poskytnutí neúplných údajů ze strany účastníka.
3.3. Karta Více výhod slouží k identifikaci účastníka. Účastník je povinen se prokázat Magistra Kartou více výhod při každém nákupu na Magistra lékárně, chce-li využít výhody plynoucí z účasti v Magistra Programu více výhod.
3.4. Karta Více výhod zůstává ve vlastnictví společnosti Magistra. Jakákoli odpovědnost společnosti Magistra za škody vzniklé v souvislosti s poškozením, zneužitím nebo ztrátou Magistra Karty více výhod je vyloučena.
3.5. Karta Více výhod je přenosná, může je tedy použít i jiná osoba odlišná od účastníka, které ji účastník poskytl. Kartu Více výhod lze použít ve vybraných Magistra lékárnách. Seznam vybraných lékáren je k dispozici na www.vicevyhod.cz.
3.6. Ztrátu, zničení či odcizení Magistra Karty více výhod je účastník povinen ihned oznámit společnosti Magistra na domovské lékárně. Nová Karta Více výhod je účastníku vydána na jeho žádost v domovské lékárně zpravidla do 2 pracovních dnů, nejpozději do týdne ode dne podání žádosti.

Článek 4: Členství v Magistra Programu více výhod

Zvláštní část

4.1. Jaké výhody přináší Karta Více výhod jejímu držiteli:
4.1.1. Držitel Karty Více výhod má nárok na zvýhodněnou cenu vybraných volně prodejných léčivých přípravků, doplňků stravy, zdravotnických prostředků a ostatního zboží. Aktuální informace o zvýhodněných cenách zboží poskytovaných s Kartou Více výhod jsou dostupné na domovské lékárně, v letácích a na www.magistralekarny.cz.
4.1.2. Držiteli Karty Více výhod mohou být nabídnuty slevové kupony na vybrané volně prodejné přípravky, doplňky stravy, zdravotnické prostředky a ostatní zboží. Tyto kupony obsahují marketingové nabídky s omezenou časovou platností. Kupony mohou být uplatněny na Magistra lékárnách. Kupony jsou distribuovány elektronicky, formou SMS nebo poštovní zásilkou. Slevu uvedenou na slevovém kuponu nelze vyplatit v hotovosti.
4.1.3. Držiteli Karty Více výhod je dále poskytován společností Magistra informační servis o aktuálních marketingových akcích Magistra lékáren, společnosti Magistra, popřípadě jejích smluvních partnerů a informační servis v oblasti zdravotní péče. Tyto služby jsou poskytovány formou zasílání sdělení prostřednictvím emailu, SMS či poštovní zásilky. Účastník bere na vědomí, že podmínkou zasílání sdělení ve formě emailu či SMS je platný souhlas účastníka se zasíláním obchodních sdělení.
4.1.4. Držitel Karty Více výhod má rovněž možnost využít rezervace léků a léčivých přípravků na recept od lékaře jakož i rezervace volně prodejného zboží. Pravidla rezervace jsou dostupná na www.vicevyhod.cz.
4.1.5. Společnost Magistra je oprávněna nad rámec slev a výhod uvedených v tomto článku Podmínek poskytnout účastníkům i jiné slevy či výhody v rámci místně či časově omezených akcí za podmínky, že pravidla takové akce budou před jejím zahájením zveřejněna na internetových stránkách www.magistralekarny.cz. V případě, že akce bude místně omezena pouze na vybrané Magistra lékárny, budou pravidla akce dostupná taktéž v dotčených Magistra lékárnách.

Článek 5: Zpracování osobních údajů účastníků

5.1. Při registraci uděluje účastník společnosti Magistra a též jeho domovské lékárně (provozovateli domovské lékárny), souhlas (podpisem listinného registračního formuláře nebo odesláním elektronického registračního formuláře) se zpracováním jím poskytnutých osobních údajů za účelem jeho účasti v Magistra Programu více výhod a dále za účelem nabízení výrobků a služeb, včetně zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích a jiných aktivitách, jakož i k zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků (zejména ve formě SMS anebo emailových zpráv) dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti. Při registraci rovněž uděluje účastník výslovně svůj souhlas, aby společnost Magistra i domovská lékárna (provozovatel domovské lékárny) v rámci údajů týkajících se nákupní historie zpracovávali taktéž zvláštní kategorii údajů vypovídajících o zdravotním stavu účastníka. Při zpracování osobních údajů účastníka je společnost Magistra, stejně jako domovská lékárna v postavení správce osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů jakož i v souladu s nařízením EU 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (nařízení GDPR).
5.2. Pro účely členství v Magistra Programu více výhod je účastník povinen poskytnout jeho údaje alespoň v následujícím rozsahu (dále jen „povinné údaje“): jméno, příjmení, číslo pojištěnce, emailová adresa, telefonní číslo. Na vůli účastníka je poskytnutí i dalších údajů uvedených v registračním formuláři (dále jen „dobrovolné údaje“). Poskytnutí povinných osobních údajů a dále údajů dle odst. 5.3. níže je podmínkou účasti v Magistra Programu více výhod.
5.3. Se souhlasem účastníka společnost Magistra k výše uvedeným údajům přiřazuje i další osobní údaje účastníka včetně citlivých, které Magistra lékárny či společnost Magistra shromáždila či shromáždí při prodeji zboží účastníkovi (nákupní historie). Osobní údaje (včetně údajů vypovídajících o zdravotním stavu) poskytnuté v rámci rezervace léků a léčivých přípravků na předpis od lékaře, příp. rezervace volně prodejného zboží se považují za osobní údaje týkající se nákupní historie. Osobní údaje dle tohoto odstavce spolu s povinnými údaji a dobrovolnými údaji dále společně jen „osobní údaje“.
5.4. Společnost Magistra je oprávněna pověřit zpracováním osobních údajů účastníka třetí osobu jakožto zpracovatele.
5.5. Společnost Magistra se zavazuje k provedení všech potřebných, rozumných, technických a bezpečnostních opatření za účelem ochrany osobních údajů účastníka.
5.6. Účastník je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě.
5.7. Osobní údaje jsou společností Magistra uchovávány pro účely uvedené v odst. 5.1. tohoto článku po dobu trvání členství účastníka v Magistra Programu více výhod.
5.8. Osobní údaje jsou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem, a to zaměstnanci společnosti Magistra a pověří-li zpracovatele, jeho zaměstnanci. V rámci automatizovaného zpracování bude docházet i k profilování, spočívajícím v analytickém vyhodnocováním zdravotních potřeb účastníka a k vyhodnocování vzájemných interakcí užívaných léčiv.
5.9. Poskytnutí osobních údajů účastníkem je dobrovolné. Účastník má právo přístupu k osobním údajům, právo na opravu těchto údajů a další práva plynoucí z ustanovení § 12 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Účastník je oprávněn žádat o informaci o zpracování svých osobních údajů, kterou mu je společnost Magistra povinna bez zbytečného odkladu předat. Za poskytnutí informace je společnost Magistra oprávněna požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace. Zjistí-li účastník, popřípadě se domnívá, že společnost Magistra provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života účastníka nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat společnost Magistra o vysvětlení, jakož i požadovat, aby společnost Magistra odstranila takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Tím není dotčeno právo účastníka obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.  Dle nařízení GDPR má účastník tato další práva: právo na výmaz (tzv. „právem být zapomenut“), právo na omezení zpracování svých osobních údajů, právo vznést kdykoliv námitku proti zpracování svých osobních údajů z důvodů týkajících se konkrétní situace zákazníka, právo na přenositelnost údajů. V případě, že má účastník zájem na uplatnění svých práv ohledně zpracování osobních údajů, může se obrátit na pověřence osobních údajů na: dpo@magistra.cz nebo písemně na adresu sídla společnosti Magistra.
5.10. Účastník je oprávněn souhlas se zpracováním jeho osobních údajů, a to i jen zčásti odvolat emailem na info@vicevyhod.cz, nebo písemně na adresu sídla společnosti Magistra. Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů, stejně jako jeho zúžení pod rozsah tak, že nebude zahrnovat povinné údaje a údaje týkající se nákupní historie účastníka je důvodem zániku členství v Magistra Programu více výhod.
5.11. Souhlas se zasíláním obchodních sdělení je účastník oprávněn bezplatně odvolat v rámci každého zaslaného obchodního sdělení formou v něm uvedenou.

Článek 6: Zánik členství

6.1. Členství účastníka v Magistra Programu více výhod zaniká:
6.1.1. na základě žádosti účastníka o ukončení členství doručené osobě na kterékoli Magistra lékárně, dále dopisem na adresu sídla společnosti Magistra. Členství zaniká ke dni doručení takové žádosti.
6.1.2. odvoláním souhlasu se zpracováním osobních údajů účastníkem, popřípadě jeho zúžení tak, že nebude zahrnovat povinné údaje a údaje týkající se nákupní historie dle článku 5 odst. 5.2. těchto Podmínek,
6.1.3. na žádost účastníka v souladu s článkem 7 odst. 7.1. těchto Podmínek,
6.1.4. smrtí účastníka.
6.2. Společnost Magistra je dále oprávněna ukončit členství kteréhokoli účastníka v Magistra Programu více výhod i bez udání důvodu, zejména však:
6.2.1. pokud Karta Více výhod nebyla účastníkem použita déle než 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců,
6.2.2. zneužije-li účastník Kartu Více výhod, popřípadě jakoukoli z výhod plynoucích ze členství v Magistra Programu více výhod.
6.2.3. zjistí-li, že účastník poskytl při registraci, jakož i za doby trvání členství nesprávně či nepravdivě své osobní údaje.
6.2.4. zjistí-li, že totožný účastník se registroval opakovaně. V tomto případě je společnost Magistra oprávněna ponechat jakoukoli z registrací v platnosti, popřípadě žádnou.
6.2.5. poruší-li účastník některou z povinností vyplývající z těchto Podmínek.

Článek 7: Závěrečná ustanovení

7.1. Společnost Magistra si vyhrazuje právo kdykoli tyto Podmínky změnit. Veškeré změny či doplnění těchto Podmínek se zveřejňují na internetové stránce www.magistralekarny.cz, a to nejméně 1 měsíc před nabytím jejich účinnosti. Účastník je oprávněn v této lhůtě své členství v Magistra Programu více výhod ukončit s účinností ke dni doručení oznámení, nesouhlasí-li se změnami Podmínek. Pokud tak účastník neučiní, má se za to, že se změnami či doplněním Podmínek souhlasí.
7.2. Aktuální Podmínky jsou dostupné na adrese: www.magistralekarny.cz.
7.3. Společnost Magistra může kdykoli Magistra Program více výhod i bez udání důvodu ukončit.
7.4. Účastník má právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb s výjimkou smluv uzavřených v oblasti zdravotních služeb poskytovaných pacientům zdravotnickými pracovníky za účelem poskytování zdravotní péče, včetně předepisování, vydávání a poskytování léčivých přípravků a zdravotnických prostředků. Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce se sídlem v Praze 2, Štěpánská 567/15, PSČ 120 00. Pravidla stanovená Českou obchodní inspekcí, která upravují postup při mimosoudním řešení spotřebitelských sporů, jsou k dispozici na internetových stránkách České obchodní inspekce na adrese: adr.coi.cz anebo www.coi.cz.
7.5. Tyto Podmínky jsou platné a účinné dnem 13.5.2019 a v plném rozsahu nahrazují všechna předchozí pravidla či podmínky věrnostního programu „Magistra Program více výhod“.VŠEOBECNÉ PODMÍNKY MAGISTRA VĚRNOSTNÍHO PROGRAMU „MAGISTRA PROGRAM VÍCE VÝHOD“
s platností od 2. 5. 2018

dále jen „Podmínky

Článek 1: Úvodní ustanovení

1.1. Magistra Věrnostní program „Magistra Program více výhod“ provozuje společnost MAGISTRA a.s., IČO: 24801011, se sídlem Praha 2 – Nové Město, Karlovo náměstí 319/3, PSČ 120 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 16894 (dále jen „Magistra“).
1.2. Tyto Podmínky upravují práva a povinnosti vyplývající z členství v Magistra věrnostním programu „Magistra Program více výhod“ (dále jen „Magistra Program více výhod“), v rámci něhož je účastníkům vydávána věrnostní karta „Karta Více výhod“, provozovaného na lékárnách ze sítě Magistra lékárny, jejichž seznam je zveřejněn na internetové adrese: www.magistralekarny.cz (dále jen „Magistra lékárny“).

Článek 2: Vznik členství

2.1. Účastníkem Magistra Programu více výhod může být pouze plně svéprávná fyzická osoba starší 18-ti let jednající mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání (spotřebitel) která: a) řádně vyplní registrační formulář alespoň v rozsahu povinných osobních údajů a udělí souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů a s těmito Podmínkami tím, že na registrační formulář připojí svůj vlastnoruční podpis, a odevzdá jej na Magistra lékárně, na které jí byl registrační formulář vydán. Získal-li spotřebitel registrační formulář jinak, odevzdá jej na Magistra lékárně dle svého výběru. Karta Více výhod se předává na Magistra lékárně po odevzdání registračního formuláře (dále jen „domovská lékárna“) nebo b) řádně alespoň v rozsahu povinných osobních údajů vyplní online registrační formulář na adrese: www.vicevyhod.cz, jehož součástí je i souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů a těmito Podmínkami a odešle prostřednictvím tlačítka Pokračovat společnosti Magistra. V případě úspěšného odeslání online registračního formuláře mu bude odeslán registrační kód na emailovou adresu, kterou vyplnil v online registračním formuláři, Tento kód si zájemce o účast uschová, a následně ho sdělí na své domovské Magistra lékárně, kterou v online registračním formuláři zájemce určil. Karta Více výhod bude připravena pro zájemce k převzetí a předání na jím určené Magistra lékárně zpravidla do 2 pracovních dní, nejpozději do týdne ode dne sdělení unikátního kódu domovské lékárně.
2.2. Členství v Magistra Programu více výhod vzniká zájemci (dále již „účastník“) okamžikem převzetí věrnostní karty „Karta Více výhod“ účastníkem na domovské lékárně (dále jen „registrace“).
2.3. Bezprostředně po registraci může být účastník prostřednictvím poskytnutého emailu nebo telefonu společností Magistra vyzván, aby potvrdil uvedené kontaktní údaje a v případě zájmu doplnil i další nepovinné údaje uvedené na registračním formuláři, které neposkytl.
2.4. Společnost Magistra si vyhrazuje právo rozhodovat s konečnou platností o registraci zájemců do Magistra Programu více výhod, jakož i jakýchkoli změnách registrace účastníků. Společnost Magistra je zejména oprávněna zamítnout žádost zájemce o účast v Magistra Programu více výhod, jakož i ukončit již vzniklé členství účastníka, popřípadě zamítnout žádost o změnu registrace, zejména v případě nepravdivých, neúplných nebo chybějících údajů v registračním či změnovém formuláři anebo při podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany zájemce/účastníka. V případě sporů týkajících se vzniku a existence členství v Magistra Programu více výhod rozhoduje s konečnou platností společnost Magistra.
2.5. Každá osoba může být registrována, tj. stát se účastníkem Magistra Programu více výhod pouze jednou, opakovaná (vícenásobná) registrace se nepřipouští. Na členství v Magistra Programu více výhod není právní nárok.
2.6. Účast v Magistra Programu více výhod je dobrovolná.
2.7. Na základě registrace společnost Magistra zřídí účastníku online uživatelský účet. Přístup do svého uživatelského účtu získá účastník na adrese www.vicevyhod.cz po zadání čísla jeho Magistra Karty více výhod a jím zvoleného hesla. Volbu hesla účastník provede v rámci prvého přihlášení do uživatelského účtu. Přístup do uživatelského účtu může podléhat dalšímu ověření ze strany společnosti Magistra. Účastník je oprávněn kdykoli po dobu členství v Magistra Programu více výhod své přístupové heslo do uživatelského účtu změnit. Uživatelský účet účastníka obsahuje přehled výhod a služeb poskytovaných účastníku Magistra Programu více výhod (tj. přehled aktuálních nabídek a cenových akcí pro držitele Karty více výhod, přehled osobních slevových kupónů účastníka, atd.). Dále v rámci uživatelského účtu může účastník provádět změnu vybraných údajů.

Článek 3: Členství v Magistra Programu více výhod

Obecná část

3.1. Účastník Magistra Programu více výhod potvrzuje, že se seznámil s jeho Podmínkami, souhlasí s nimi a zavazuje se je dodržovat.
3.2. Účastník se zavazuje každou změnu jeho údajů, které poskytl v rámci registračního formuláře, jakož i následně v průběhu účasti ve věrnostním programu, oznámit společnosti Magistra bez zbytečného odkladu přímo na domovské lékárně vyplněním a odevzdáním změnového formuláře (poskytován na každé z Magistra lékáren). Společnost Magistra nenese jakoukoli odpovědnost za škodu vzniklou účastníku z důvodu chyb, popřípadě poskytnutí neúplných údajů ze strany účastníka.
3.3. Karta Více výhod slouží k identifikaci účastníka. Účastník je povinen se prokázat Magistra Kartou více výhod při každém nákupu na Magistra lékárně, chce-li využít výhody plynoucí z účasti v Magistra Programu více výhod.
3.4. Karta Více výhod zůstává ve vlastnictví společnosti Magistra. Jakákoli odpovědnost společnosti Magistra za škody vzniklé v souvislosti s poškozením, zneužitím nebo ztrátou Magistra Karty více výhod je vyloučena.
3.5. Karta Více výhod je přenosná, může je tedy použít i jiná osoba odlišná od účastníka, které ji účastník poskytl. Kartu Více výhod lze použít ve vybraných Magistra lékárnách. Seznam vybraných lékáren je k dispozici na www.vicevyhod.cz.
3.6. Ztrátu, zničení či odcizení Magistra Karty více výhod je účastník povinen ihned oznámit společnosti Magistra na domovské lékárně. Nová Karta Více výhod je účastníku vydána na jeho žádost v domovské lékárně zpravidla do 2 pracovních dnů, nejpozději do týdne ode dne podání žádosti.

Článek 4: Členství v Magistra Programu více výhod

Zvláštní část

4.1. Jaké výhody přináší Karta Více výhod jejímu držiteli:
4.1.1. Držitel Karty Více výhod má nárok na zvýhodněnou cenu vybraných volně prodejných léčivých přípravků, doplňků stravy, zdravotnických prostředků a ostatního zboží. Aktuální informace o zvýhodněných cenách zboží poskytovaných s Kartou Více výhod jsou dostupné na domovské lékárně, v letácích a na www.magistralekarny.cz.
4.1.2. Držiteli Karty Více výhod mohou být nabídnuty slevové kupony na vybrané volně prodejné přípravky, doplňky stravy, zdravotnické prostředky a ostatní zboží. Tyto kupony obsahují marketingové nabídky s omezenou časovou platností. Kupony mohou být uplatněny na Magistra lékárnách. Kupony jsou distribuovány elektronicky, formou SMS nebo poštovní zásilkou. Slevu uvedenou na slevovém kuponu nelze vyplatit v hotovosti.
4.1.3. Držiteli Karty Více výhod je dále poskytován společností Magistra informační servis o aktuálních marketingových akcích Magistra lékáren, společnosti Magistra, popřípadě jejích smluvních partnerů a informační servis v oblasti zdravotní péče. Tyto služby jsou poskytovány formou zasílání sdělení prostřednictvím emailu, SMS či poštovní zásilky. Účastník bere na vědomí, že podmínkou zasílání sdělení ve formě emailu či SMS je platný souhlas účastníka se zasíláním obchodních sdělení.
4.1.4. Společnost Magistra je oprávněna nad rámec slev a výhod uvedených v tomto článku Podmínek poskytnout účastníkům i jiné slevy či výhody v rámci místně či časově omezených akcí za podmínky, že pravidla takové akce budou před jejím zahájením zveřejněna na internetových stránkách www.magistralekarny.cz. V případě, že akce bude místně omezena pouze na vybrané Magistra lékárny, budou pravidla akce dostupná taktéž v dotčených Magistra lékárnách.

Článek 5: Zpracování osobních údajů účastníků

5.1. Při registraci uděluje účastník společnosti Magistra a též jeho domovské lékárně (provozovateli domovské lékárny), souhlas (podpisem listinného registračního formuláře nebo odesláním elektronického registračního formuláře) se zpracováním jím poskytnutých osobních údajů za účelem jeho účasti v Magistra Programu více výhod a dále za účelem nabízení výrobků a služeb, včetně zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích a jiných aktivitách, jakož i k zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků (zejména ve formě SMS anebo emailových zpráv) dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti. Při registraci rovněž uděluje účastník výslovně svůj souhlas, aby společnost Magistra i domovská lékárna (provozovatel domovské lékárny) v rámci údajů týkajících se nákupní historie zpracovávali taktéž zvláštní kategorii údajů vypovídajících o zdravotním stavu účastníka. Při zpracování osobních údajů účastníka je společnost Magistra, stejně jako domovská lékárna v postavení správce osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů jakož i v souladu s nařízením EU 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (nařízení GDPR), které nabude účinnosti 25.5.2018.
5.2. Pro účely členství v Magistra Programu více výhod je účastník povinen poskytnout jeho údaje alespoň v následujícím rozsahu (dále jen „povinné údaje“): jméno, příjmení, číslo pojištěnce, emailová adresa, telefonní číslo. Na vůli účastníka je poskytnutí i dalších údajů uvedených v registračním formuláři (dále jen „dobrovolné údaje“). Poskytnutí povinných osobních údajů a dále údajů dle odst. 5.3. níže je podmínkou účasti v Magistra Programu více výhod.
5.3. Se souhlasem účastníka společnost Magistra k výše uvedeným údajům přiřazuje i další osobní údaje účastníka včetně citlivých, které Magistra lékárny či společnost Magistra shromáždila či shromáždí při prodeji zboží účastníkovi (nákupní historie). Osobní údaje dle předchozí věty spolu s povinnými údaji a dobrovolnými údaji dále společně jen „osobní údaje“.
5.4. Společnost Magistra je oprávněna pověřit zpracováním osobních údajů účastníka třetí osobu jakožto zpracovatele.
5.5. Společnost Magistra se zavazuje k provedení všech potřebných, rozumných, technických a bezpečnostních opatření za účelem ochrany osobních údajů účastníka.
5.6. Účastník je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě.
5.7. Osobní údaje jsou společností Magistra uchovávány pro účely uvedené v odst. 5.1. tohoto článku po dobu trvání členství účastníka v Magistra Programu více výhod.
5.8. Osobní údaje jsou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem, a to zaměstnanci společnosti Magistra a pověří-li zpracovatele, jeho zaměstnanci. V rámci automatizovaného zpracování bude docházet i k profilování, spočívajícím v analytickém vyhodnocováním zdravotních potřeb účastníka a k vyhodnocování vzájemných interakcí užívaných léčiv.
5.9. Poskytnutí osobních údajů účastníkem je dobrovolné. Účastník má právo přístupu k osobním údajům, právo na opravu těchto údajů a další práva plynoucí z ustanovení § 12 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Účastník je oprávněn žádat o informaci o zpracování svých osobních údajů, kterou mu je společnost Magistra povinna bez zbytečného odkladu předat. Za poskytnutí informace je společnost Magistra oprávněna požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace. Zjistí-li účastník, popřípadě se domnívá, že společnost Magistra provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života účastníka nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat společnost Magistra o vysvětlení, jakož i požadovat, aby společnost Magistra odstranila takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Tím není dotčeno právo účastníka obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. V souvislosti s účinností GDPR, tj. od 25.5.2018 má účastník tato další práva: právo na výmaz (tzv. „právem být zapomenut“), právo na omezení zpracování svých osobních údajů, právo vznést kdykoliv námitku proti zpracování svých osobních údajů z důvodů týkajících se konkrétní situace zákazníka, právo na přenositelnost údajů. V případě, že má účastník zájem na uplatnění svých práv ohledně zpracování osobních údajů, může se obrátit na pověřence osobních údajů na: dpo@magistra.cz nebo písemně na adresu sídla společnosti Magistra.
5.10. Účastník je oprávněn souhlas se zpracováním jeho osobních údajů, a to i jen zčásti odvolat emailem na info@vicevyhod.cz, nebo písemně na adresu sídla společnosti Magistra. Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů, stejně jako jeho zúžení pod rozsah tak, že nebude zahrnovat povinné údaje a údaje týkající se nákupní historie účastníka je důvodem zániku členství v Magistra Programu více výhod.
5.11. Souhlas se zasíláním obchodních sdělení je účastník oprávněn bezplatně odvolat v rámci každého zaslaného obchodního sdělení formou v něm uvedenou.

Článek 6: Zánik členství

6.1. Členství účastníka v Magistra Programu více výhod zaniká:
6.1.1. na základě žádosti účastníka o ukončení členství doručené osobě na kterékoli Magistra lékárně, dále dopisem na adresu sídla společnosti Magistra. Členství zaniká ke dni doručení takové žádosti.
6.1.2. odvoláním souhlasu se zpracováním osobních údajů účastníkem, popřípadě jeho zúžení tak, že nebude zahrnovat povinné údaje a údaje týkající se nákupní historie dle článku 5 odst. 5.2. těchto Podmínek,
6.1.3. na žádost účastníka v souladu s článkem 7 odst. 7.1. těchto Podmínek,
6.1.4. smrtí účastníka.

6.2. Společnost Magistra je dále oprávněna ukončit členství kteréhokoli účastníka v Magistra Programu více výhod i bez udání důvodu, zejména však:
6.2.1. pokud Karta Více výhod nebyla účastníkem použita déle než 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců,
6.2.2. zneužije-li účastník Kartu Více výhod, popřípadě jakoukoli z výhod plynoucích ze členství v Magistra Programu více výhod.
6.2.3. zjistí-li, že účastník poskytl při registraci, jakož i za doby trvání členství nesprávně či nepravdivě své osobní údaje.
6.2.4. zjistí-li, že totožný účastník se registroval opakovaně. V tomto případě je společnost Magistra oprávněna ponechat jakoukoli z registrací v platnosti, popřípadě žádnou.
6.2.5. poruší-li účastník některou z povinností vyplývající z těchto Podmínek.

Článek 7: Závěrečná ustanovení

7.1. Společnost Magistra si vyhrazuje právo kdykoli tyto Podmínky změnit. Veškeré změny či doplnění těchto Podmínek se zveřejňují na internetové stránce www.magistralekarny.cz, a to nejméně 1 měsíc před nabytím jejich účinnosti. Účastník je oprávněn v této lhůtě své členství v Magistra Programu více výhod ukončit s účinností ke dni doručení oznámení, nesouhlasí-li se změnami Podmínek. Pokud tak účastník neučiní, má se za to, že se změnami či doplněním Podmínek souhlasí.
7.2. Aktuální Podmínky jsou dostupné na adrese: www.magistralekarny.cz.
7.3. Společnost Magistra může kdykoli Magistra Program více výhod i bez udání důvodu ukončit.
7.4. Účastník má právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb s výjimkou smluv uzavřených v oblasti zdravotních služeb poskytovaných pacientům zdravotnickými pracovníky za účelem poskytování zdravotní péče, včetně předepisování, vydávání a poskytování léčivých přípravků a zdravotnických prostředků. Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce se sídlem v Praze 2, Štěpánská 567/15, PSČ 120 00. Pravidla stanovená Českou obchodní inspekcí, která upravují postup při mimosoudním řešení spotřebitelských sporů, jsou k dispozici na internetových stránkách České obchodní inspekce na adrese: adr.coi.cz anebo www.coi.cz.
7.5. Tyto Podmínky jsou platné a účinné dnem 2.5.2018 a v plném rozsahu nahrazují všechna předchozí pravidla či podmínky věrnostního programu „Magistra Program více výhod“.